Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

INFORMACJE OGÓLNE


Informacje ogólne.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia zadań związanych z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, który definiowany jest jako „niezależna szczegółowa, systematyczna i techniczna kontrola pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej”. Jest on formą sprawdzania wszystkich stadiów projektowych oraz faz przed oddaniem drogi do ruchu i początkowego użytkowania drogi przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki takiej kontroli możliwe jest usuwanie z projektów potencjalnych przyczyn zdarzeń drogowych zależnych od drogi, jej otoczenia oraz od organizacji ruchu, a także zmniejszenie liczby, skutków i kosztów wypadków drogowych. Celem audytu jest także zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania dróg. W uproszczeniu można audyt brd określić jako poszukiwanie optymalnych rozwiązań z uwagi na bezpieczeństwo ruchu z zachowaniem odpowiednich wag dla wszystkich kryteriów projektowania, tj. sprawności ruchu, uciążliwości środowiskowych, efektywności ekonomicznej, użyteczności społecznej oraz uwarunkowań kształtowania przestrzeni publicznej.

W ramach kursu omówione zostaną nie tylko uwarunkowania i kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej, ale rozwijane będą także w formie praktycznych ćwiczeń umiejętności właściwego stosowania różnych rozwiązań oraz prognozowania ich skutków funkcjonowania z uwagi na bezpieczeństwo ruchu. Ponadto przedstawione zostaną formalne procedury związane z realizacją audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które obowiązują już w odniesieniu do transeuropejskiej sieci dróg, i są zalecane w odniesieniu do pozostałej sieci. Obowiązek wprowadzenia audytu brd na transeuropejskiej sieci dróg wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia19 listopada 2008 r. oraz ustawy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. Dotychczasowa praktyka jednoznacznie wykazała zalety audytu brd, który okazał się skutecznym i tanim narzędziem eliminacji już na etapie planistyczno-projektowym błędów rozwiązań drogowych mogących skutkować zagrożeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego wiedza w tym zakresie jest przydatna także projektantom.


Ustawowy, minimalny czas trwania kursu.

120 godzin, w tym 60 godz. wykładów i 60 godzin ćwiczeń praktycznych.


Tematyka i zakres programowy kursu.

Tematyka kursu została podzielona na 9 bloków tematycznych tj.:

 • przepisy,
 • podstawowe pojęcia z zakresu brd i opisu jego stanu,
 • identyfikacja zagrożeń brd i metody ich analizy na etapie planowania i projektowania drogi,
 • identyfikacja zagrożeń brd i metody ich analizy na etapie przygotowania do użytkowania oraz użytkowania drogi,
 • procedury prowadzenia audytu brd,
 • wykonywanie audytu brd dla dróg poza terenem zabudowy
 • wykonywanie audytu brd dla dróg na terenie zabudowy
 • specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt brd,
 • audyt brd na etapie przygotowania do użytkowania i użytkowania,
 • ocena wpływu planowanej drogi na brd,
 • klasyfikacja odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,
 • zagadnienia praktyczne.

W ramach tych bloków zostaną zaprezentowane obok wiadomości podstawowych także nowe trendy w projektowaniu i analizach bezpieczeństwa ruchu. Ważnym elementem kursu będą ćwiczenia praktyczne związane z identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach istniejących i projektowanych.

Kurs będzie się kończył egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną.


Do kogo jest adresowany jest kurs?

Kurs umożliwia poszerzenie wiedzy niezbędnej do ocen i analiz projektów infrastruktury drogowej z uwagi na spełnianie przez nie kryteriów bezpieczeństwa ruchu. Jest to wiedza przydatna także projektantowi oraz zarządzającym infrastrukturą drogową.

Uwzględniając wykorzystywanie wiedzy przekazanej w ramach kursu, kierowany jest on do osób zajmujących się zawodowo analizami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do szeroko pojmowanych kadr zarządzających drogami i projektantów.

Uczestnicy kursu, którzy zainteresowani są uzyskaniem certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego powinni spełniać poniżej podane, formalne warunki (podano wybrane):

 1. wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu;
 2. udokumentowana wieloletnia (nie mniej niż 5 lat) praktyka w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Końcowa kwalifikacja będzie prowadzona na podstawie spełnienia w/w kryteriów z dodatkową oceną doświadczenia praktycznego, w tym obejmującego analizy bezpieczeństwa ruchu lub udział w innych pracach studialnych związanych z bezpieczeństwem ruchu – zgłaszający chęć uczestniczenia w kursie otrzymają w tym celu ankiety do wypełnienia. Ukończenie kursu i pozytywny wyniki egzaminu umożliwi staranie się o certyfikat audytora brd, po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych w Art. 24n ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. (poz. 472)


Co uzyska uczestnik kursu?

 • Przypomnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu infrastruktury drogowej,
 • rozszerzenie wiedzy obejmującej metodykę analiz bezpieczeństwa ruchu,
 • poznanie procedur związanych z audytem brd wraz z ich praktycznym wdrażaniem na wybranych przykładach,
 • zdobycie umiejętności planowania i ocen środków poprawy bezpieczeństwa ruchu.Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.


Kalendarz

narty austriaKalendarz na stronę


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków